VEDTÆGT
FOR
HALSNÆS VANDFORSYNING
A.M.B.A.§ 1. Navn og hjemsted

1.1. Selskabet, er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis navn er Halsnæs Vandforsyning.
1.2. Selskabet har hjemsted i Hundested Kommune.


§ 2. Formål

2.1. Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vand-forsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest mulige driftsbidrag, som foruden driftsomkostninger skal dække forsvarlige afskrivninger af anlæg og rimelige henlæggelser til fornyelser og nødvendige udvidelser, samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.
2.2. Selskabet kan indtræde som ansvarlig deltager i andre selskaber, der fremskaffer vand til brug for selskabets forbrugere.


§ 3. Medlemmer

3.1. Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet.
3.2. For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder med selvstændige vandmålere til direkte vandafregning, er det ejerne af de enkelte ejerlejligheder, der er medlemmer af selskabet.
3.3. For ejendomme, der er opdelt i andelsboligforeninger, ejerlejligheder med fælles hovedmåler, er det foreningen som sådan, der er medlem af selskabet.
3.4. Bestemmelser i 3.2 og 3.3 kan være en fravigelse fra det til enhver tid af kommunen - efter forhandling med vandværket - fastsatte regulativ, der i så fald er gældende.
3.5. Andre vandværker til hvem selskabet måtte levere vand, er ikke andelshavere.


§ 4 Medlemmernes rettigheder

4.1. Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i det af Hundested Kommune fastsatte regulativ.
4.2. Ved indmeldelse udleveres vedtægt, regulativ og gældende takstblad.


§ 5 Medlemmernes forpligtelser og hæftelser i øvrigt

5.1. For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indbetalte kapital.
5.2. Ethvert medlem skal ved sin indtræden i selskabet underskrive erklæring om, at vedkommende indtræder med alle de rettigheder og forpligtelser, der fremgår af vandværkets regulativ og takstblad - herunder betaling af anlægsbidrag - samt af nærværende vedtægt.
5.3. Ethvert medlem er ansvarlig for sine eventuelle lejere.
5.4. Såfremt et medlem overdrager sin ejendom, er medlemmet - ved dødsfald medlemmets bo - forpligtet til at drage omsorg for, at den nye ejer ved at underskrive og indsende ejerskifteerklæring indtræder i medlemmets forpligtelser over for selskabet. Når selskabet modtager ejerskifteerklæringen, ophører medlemmets rettigheder og forpligtelser over for selskabet.
5.5. Det er en betingelse for godkendelse af ejerskiftet, at samtlige forfaldne ydelser til vandværket er betalt.
5.6. Selskabet kan over for nye medlemmer betinge sig en deklaration, tinglyst pant-stiftende på ejendommen til sikkerhed for betaling af anlægs- og driftsbidrag.


§ 6 Udtræden af selskabet

6.1. Udtræden af selskabet kan ske ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet alment vandværks forsyningsområde.
6.2. Såfremt en grund ophører som selvstændigt matrikelnummer, afbrydes stikledningen fra forsyningsledningen, og medlemmet udtræder af selskabet.
6.3. Ved udtræden kan der ikke udbetales eller udloddes andel i selskabets formue, ligesom eventuelle omkostninger afholdes af medlemmet.


§ 7 Levering til ikke-medlemmer (købere)

7.1. Institutioner (f.eks. stat og kommune) - som ifølge deres natur - eller ejere af enkelte ejendomme - som ifølge særlige omstændigheder - ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift - kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vandværkets regulativ samt vedtægtens bestemmelser, bortset fra bestemmelsen om andelsret og hæftelse.
7.2. Det samme gælder distributionsforeninger/selskaber, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet.
7.3. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene – herunder prisen - for sådanne vandleverancer.


§ 8 Generalforsamling

8.1. Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed.
8.2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i maj måned.
8.3. Indkaldelse til generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem. Ved indkaldelse gennem annoncering i lokal avis skal der ske angivelse af dagsorden.
8.4. Forslag skal for at kunne behandles på ordinær generalforsamling afgives til bestyrelsens formand senest en måned efter regnskabsårets udløb.
8.5. Typiske dagsordenspunkter på den ordinære generalforsamling vil være:

- Valg af dirigent
- Bestyrelsens beretning
- Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
- Budget og takstblad for det/de kommende år forelægges til
- orientering.
- Behandling af indkomne forslag
- Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
- Valg af statsautoriseret eller registreret revisorer
- Eventuelt

8.6. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.
8.7. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når mindst 20 % af medlemmerne fremsætter skriftlig forlangende herom til bestyrelsen, ledsaget af en skriftlig dagsorden.
8.8. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes inden to måneder efter modtagelsen af den skriftlige begæring, og dagsordenen skal udsendes med indkaldelsen.
8.9 De på generalforsamlingen trufne beslutninger indføres i selskabets forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.


§ 9 Stemmeret og afstemninger

9.1. Hvert medlem har én stemme.
9.2. Et medlem kan afgive stemme ved skriftlig fuldmagt. Et medlem kan dog udover egen stemme kun afgive yderligere én stemme ved skriftlig fuldmagt.
9.3. Ethvert medlem kan kræve hemmelig afstemning.
9.4. Købere i henhold til § 7 har ret til at overvære generalforsamlingen og har taleret, men ingen stemmeret. 
9.5. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed.
9.6. Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede er tilstede, og når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmer for. 
9.7. Er kun den anden af disse betingelser opfyldt, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse inden 2 måneder, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


§ 10 Bestyrelsen

10.1. Antallet af bestyrelsesmedlemmer fastsættes til ”7-9”, og årligt afgår de medlemmer, der har siddet i bestyrelsen i 3 år.

10.2 Overgangsordning: Ved generalforsamlingerne frem til 2009 sammensættes bestyrelsen af 9 medlemmer, hvoraf de 3 skal have været andelshavere i det tidligere Hundested Vandværk, 3 skal have været andelshavere i det tidligere Torplille-Ullerup Vandværk og 3 skal have været andelshavere i Lynæs Vandværk, idet de første tre fra Lynæs Vandværk udpeges af Lynæs Vandværk i forbindelsen med sammenlægningen. I hvert af de følgende 3 år afgår et bestyrelsesmedlem fra hvert af de 3 oprindelige vandværker, men kan genvælges.
10.3. Herudover er hvert år valgt 3 suppleanter, som ved afgang fra bestyrelsen tiltræder efter opnået stemmetal. Sådanne bestyrelsesmedlemmer indtræder i det afgåede medlems resterende valgperiode.
10.4. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter kan finde sted.
10.5. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Den er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
10.6. Bestyrelsen kan til varetagelsen af den daglige drift ansætte fornødent personale og ligeledes afholde de efter dens eget skøn nødvendige udgifter til administration, reparation og vedligeholdelse.
10.7. Bestyrelsen har ansvar for regnskabsførelsen og opstiller årsregnskab og budget.
10.8. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og fører forhandlingsprotokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
10.9. Anlægsvirksomhed, der overstiger det vedtagne budget inkl. eventuelle henlæggelser, skal forelægges generalforsamlingen. 
10.10. Bestyrelsen kan i tilfælde af vandspild og/eller overtrædelse af konkrete påbud pålægge overtræderen en særafgift, som skal fremgå af takstbladet.


§ 11 Tegningsret

11.1. Selskabet tegnes af formanden i forening med ét bestyrelsesmedlem.
11.2. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom og ved udstedelse af gældsbeviser kræves dog underskrift af formand + 4 bestyrelsesmedlemmer.
11.3. Bestyrelsen kan meddele prokura.


§ 12 Regnskab

12.1. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december.
12.2. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger og henlæggelser, kan ikke udbetales til medlemmerne.
12.3. Revision af regnskaberne foretages af den generalforsamlingsvalgte revisor. Årsregnskabet underskrives af revisor og bestyrelsen.


§ 13 Opløsning


13.1. Opløsning kan kun besluttes, såfremt 3/4 af samtlige stemmeberettigede stemmer derfor. 
13.2. Dersom opløsningen vil kunne ske uden indskrænkning i forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse, kan opløsningen dog besluttes efter de i § 9 angivne bestemmelser vedrørende vedtægtsændringer.
13.3. Hvis opløsning sker efter at selskabets vandforsyningsaktiviteter, tekniske og administrative funktioner er delegeret til et andet privat alment vandforsyningsanlæg, kan opløsning besluttes på en generalforsamling med opløsningen på dagsordenen og da med 3/4 majoritet blandt de fremmødte.
13.4. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse, men eventuelt likvidationsprovenue kan ikke udloddes til medlemmerne, men kan overføres til et andet selskab, der varetager samme eller lignende formål som selskabet, f.eks. i forbindelse med sammenlægning eller overdragelse til et andet alment vandværk eller vandværksfællesskab til almen vandforsyning.


§ 14 Ikrafttræden

14.1. Denne vedtægt er vedtaget på Hundested Vandforsynings ordinære generalforsamling den 24. april 2006 og igen på en Hundested Vandforsynings ekstraordinære generalforsamling den 29. maj 2006.
14.2. Den træder i kraft med tilbagevirkende kraft fra d.1-1-2006.
14.3. Denne vedtægt erstatter alle tidligere vedtægter.