Til andelshavere.
Den postfremsendte mødeindkaldelse skal medbringes som adgangsbillet til generalforsamlingen.   
Hvert medlem har kun en stemme.

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling på Hundested Kro torsdag den 28. maj 2014 kl. 19.00.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år til godkendelse

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for 2013 til godkendelse, herunder gennemgang af byggeregnskab for nyt vandværk m.m.

4. Orientering om budget og takstblad for 2014

5. Behandling af forslag

 

Fra Boligselskabet HAB er der kommet forslag til behandling, som indebærer lovændringer til § 9.1 og § 10.1
i vandværkets love.

1) HAB ønsker, at de på generalforsamlingen får en stemme pr. boligafdeling dvs. pt. 8 stemmer (§ 9.1).

2) HAB ønsker, at de tildeles et fast medlem til bestyrelsen ( § 10.1)

Som reglerne er pt. har alle medlemmer 1 stemme (dvs. 1 medlemskab) uanset, hvor mange ejendomme et
medlem ejer.
Bestyrelsen kan ikke anbefale vedtagelse af disse forslag.
Det fremsendte forslag og bestyrelsens bemærkninger hertil er vedlagt denne indkaldelse. Se her

 

6. Valg til bestyrelsen, bestyrelsessuppleanter og revision

A. Valg af 3 personer til bestyrelsen

På valg er:

  •          Knud Bagge
  •          Jan Rasmussen
  •          Poul Erik Bisgaard

B. Valg af bestyrelsessuppleanter

På valg er:

  •          Hans Kurt Kaul
  •          Kim Nielsen
  •          Ann Yde Friis

C. Valg af revision

På valg er

  •          Revisionsfirmaet Nærrevision

7. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen